Dit zijn de wedstrijdvoorwaarden voor de schilderwedstrijd van Het geheim van de Meester. De inzendtermijn loopt van dinsdag 19 januari t/m vrijdag 19 maart 2021 12:00 uur.

Algemeen

 • Inzendingen die niet voldoen aan onderstaande voorwaarden, kunnen worden uitgesloten van deelname.

Inzendingen 

 • De wedstrijd is exclusief voor AVROTROS leden. Om mee te doen met de schilderwedstrijd dient men lid te zijn (of te worden) van AVROTROS.
 • Deelnemers kunnen meedoen met één schilderij.
 • Inzendingen worden door de deelnemers als digitale afbeelding aangeleverd.
 • Afbeeldingen van de kunstwerken worden door de deelnemers geüpload als jpeg-bestand op avrotros.nl/schilderwedstrijd. De bestandsgrootte is maximaal 4 MB per afbeelding.
 • Inzendingen moeten vóór vrijdag 19 maart 2021 12:00 uur binnen zijn.
 • De inzender dient de maker van het kunstwerk te zijn en het dient een origineel werk te zijn.
 • Door de jury geselecteerde kunstwerken zijn beschikbaar voor expositie in het Grachtenmuseum in Amsterdam van 29 maart tot en met 30 april 2021. 
 • Door de jury geselecteerde schilderijen worden door de maker vervoerd van en naar het Grachtenmuseum in Amsterdam.
 • AVROTROS zorgt tijdens de expositie voor verzekering van de schilderijen, tot een van tevoren met de maker van het werk afgesproken bedrag.  
 • Het deelnameformulier moet volledig en naar waarheid worden ingevuld.

Jurering

 • De jurering is voorbehouden aan een door AVROTROS gekozen jury. Het werk van door de jury uitgekozen winnaar wordt van 29 maart tot en met 30 april 2021 geëxposeerd in het Grachtenmuseum in Amsterdam, samen met de nummer twee en drie. Mochten de werken in die periode niet beschikbaar zijn voor expositie, dan behoudt AVROTROS zich het recht voor om, in overleg met de jury, een ander werk te selecteren.
 • Door de jury geselecteerde deelnemers worden uitgenodigd om op maandag 29 maart 2021 naar het Grachtenmuseum in Amsterdam te komen. Hier bekijkt de jury de voorgeselecteerde werken en maakt de winnaar bekend. Mocht een door de jury voorgeselecteerde maker en/of een afgevaardigde van de maker niet op maandag 29 maart 2021 naar het Grachtenmuseum kunnen komen, dan behoudt AVROTROS zich het recht voor om, in overleg met de jury, een ander te selecteren.
 • Mocht AVROTROS een door de jury voorgeselecteerde maker niet kunnen bereiken na de sluitingsdatum, dan behoudt AVROTROS zich het recht voor om, in overleg met de jury, een ander te selecteren.
 • Tijdens de bekendmaking van de winnaars van de kunstwedstrijd zullen filmopnames en foto’s worden gemaakt. Deelnemer gaat akkoord met het gebruik van deze beelden door AVROTROS op alle mogelijke wijzen. Dus zowel in print als elektronisch, in het kader en ter promotie van deze en toekomstige wedstrijden, of het nu gaat om redactionele uitingen of advertenties.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Overige voorwaarden

 • De deelnemer en de maker van het werk blijft ten alle tijden eigenaar van zijn werk. 
 • De deelnemer geeft AVROTROS toestemming om zijn/haar werk openbaar te maken, te verveelvoudigen en te (laten) publiceren op alle mogelijke wijzen. Dus zowel in print als elektronisch, in het kader en ter promotie van deze en toekomstige wedstrijden, of het nu gaat om redactionele uitingen of advertenties. De toestemming is onbeperkt in tijd, frequentie of territorium. AVROTROS hoeft voor deze toestemming geen vergoeding te betalen. AVROTROS kan in het kader en ter promotie van deze en toekomstige wedstrijden dit recht ook aan anderen (derden) verlenen.
 • De deelnemer geeft AVROTROS dus ook toestemming om zijn/haar werk rechtenvrij te (laten) publiceren op avrotros.nl en alle hieraan gelieerde websites, waaronder in ieder geval de websites van de NPO.
 • De deelnemer garandeert AVROTROS dat hij/zij beschikt over de exclusieve rechten van het ingezonden werk en dat het werk geen inbreuk maakt op enige rechten, waaronder die van intellectuele eigendom, van derden of jegens derden onrechtmatig is. De deelnemer vrijwaart AVROTROS voor alle aanspraken van derden daarover en vergoedt aan AVROTROS alle schade die AVROTROS als gevolg van dergelijke aanspraken lijdt. Als blijkt dat de inzender niet dezelfde persoon is als de daadwerkelijke maker van het werk, wordt het werk uitgesloten van deelname.
 • De deelnemer garandeert AVROTROS dat eventuele geportretteerden hebben ingestemd met de portrettering, met de deelname aan deze wedstrijd en met de daarbij behorende voorwaarden.
 • De ingezonden werken mogen geen beledigende, grove, onterende en/of strafbare elementen bevatten. Evenmin mogen de werken elementen bevatten die de privacy of rechten van derden aantasten, die aanstootgevend, vulgair of obsceen zijn. Het is verboden werken in te sturen (met elementen) die strafbaar zijn en/of die mogelijk aanzetten tot overtredingen of misdrijven, zoals bijvoorbeeld lasterlijke, hatelijke, bedreigende en (kinder)pornografische werken.
 • Plagiaat en ander misbruik zijn niet toegestaan en worden niet geaccepteerd.
 • Werken die kunnen worden aangemerkt als commerciële of wervende uiting (reclame) worden niet in behandeling genomen.
 • Medewerkers van AVROTROS zijn uitgesloten van deelname.
 • Als een deelnemer in strijd handelt met deze voorwaarden behoudt AVROTROS zich het recht voor de deelnemer/het werk uit te sluiten van deelname.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist AVROTROS.
 • Wie zijn/haar werk inzendt ten behoeve van deelname aan deze wedstrijd, geeft daarmee automatisch aan dat hij/zij alle voorwaarden zoals hierboven beschreven accepteert.

Deel dit artikel