Dit zijn de wedstrijdvoorwaarden voor de AVROTROS kunstwedstrijd tijdens de Maand van het Naakt. De inzendtermijn loopt van woensdag 20 april tot en met woensdag 18 mei 23:59 uur.

DE WEDSTRIJD IS AFGELOPEN

Bekijk hier de video van de prijsuitreiking.

Algemeen

•    Inzendingen die niet voldoen aan onderstaande voorwaarden, kunnen worden uitgesloten van deelname.

•    Insteek van de wedstrijd is: laat je inspireren door het thema ‘kunstzinnig naakt’.

Inzendingen

•    Deelnemers kunnen meedoen met een werk dat valt binnen de categorieën schilderij, beeldhouwwerk, tekening.

•    Inzendingen worden door de deelnemers als digitale afbeelding en/of YouTube-video aangeleverd.

•    Afbeeldingen van de kunstwerken worden door de deelnemers geüpload als jpeg-bestand op avrotros.nl/kunst. De bestandsgrootte is maximaal 1 MB (of 1024 KB) per afbeelding.

•    Video's kunnen uitsluitend door middel van een YouTube-link ingediend worden.

•    Inzendingen moeten vóór woensdag 18 mei 23:59 uur binnen zijn.

•    De inzender dient de maker van het kunstwerk te zijn en het dient een origineel werk te zijn.

•    Het werk mag niet eerder zijn ingezonden voor een wedstrijd, prijsvraag, etc.

•    Een deelnemer mag met maximaal drie werken aan de wedstrijd deelnemen.

•    Door de jury voorgeselecteerde kunstwerken worden tentoongesteld in Museum de Fundatie.

•    AVROTROS zorgt tijdens de expositie (en in voorkomende gevallen transport van en naar het museum) voor verzekering van de werken, tot een van tevoren met de maker van het werk afgesproken bedrag.

•    Het deelnameformulier moet volledig en naar waarheid worden ingevuld.

Jurering

•    De jurering is voorbehouden aan een door AVROTROS samengestelde jury.

•    Het werk van door de jury voorgeselecteerde deelnemers wordt van 30 mei t/m 19 juni 2016 geëxposeerd in Museum de Fundatie in Zwolle. Mocht het werk in die periode niet beschikbaar zijn voor expositie, dan behoudt AVROTROS zich het recht voor om, in overleg met de jury, een ander werk te selecteren.

•    Door de jury voorgeselecteerde deelnemers worden uitgenodigd om op vrijdag 10 juni 2016 naar Museum de Fundatie in Zwolle te komen. Hier bekijkt de jury de voorgeselecteerde werken en maakt de uitslag bekend. Mocht een door de jury voorgeselecteerde maker en/of een afgevaardigde van de maker niet op vrijdag 10 juni 2016 naar Museum de Fundatie kunnen komen, dan behoudt AVROTROS zich het recht voor om, in overleg met de jury, een ander te selecteren.

•    Mocht AVROTROS een door de jury voorgeselecteerde maker niet kunnen bereiken vóór woensdag 25 mei 2016, dan behoudt AVROTROS zich het recht voor om, in overleg met de jury, een ander te selecteren.

•    Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Overige voorwaarden

•    De deelnemer geeft AVROTROS toestemming om zijn/haar werk openbaar te maken, te verveelvoudigen en te (laten) publiceren op alle mogelijke wijzen. Dus zowel in print als elektronisch, in het kader en ter promotie van deze en toekomstige wedstrijden, of het nu gaat om redactionele uitingen of advertenties. De toestemming is onbeperkt in tijd, frequentie of territorium. AVROTROS hoeft voor deze toestemming geen vergoeding te betalen. AVROTROS kan in het kader en ter promotie van deze en toekomstige wedstrijden dit recht ook aan anderen (derden) verlenen.

•    De deelnemer geeft AVROTROS dus ook toestemming om zijn/haar werk rechtenvrij te (laten) publiceren op avrotros.nl en alle hieraan gelieerde websites, waaronder in ieder geval de websites van de NPO.

•    De deelnemer garandeert AVROTROS dat hij/zij beschikt over de exclusieve rechten van het ingezonden werk en dat het werk geen inbreuk maakt op enige rechten, waaronder die van intellectuele eigendom, van derden of jegens derden onrechtmatig is. De deelnemer vrijwaart AVROTROS voor alle aanspraken van derden daarover en vergoedt aan AVROTROS alle schade die AVROTROS als gevolg van dergelijke aanspraken lijdt. Als blijkt dat de inzender niet dezelfde persoon is als de daadwerkelijke maker van het werk, wordt het werk uitgesloten van deelname.

•    De deelnemer garandeert AVROTROS dat eventuele geportretteerden hebben ingestemd met de portrettering, met de deelname aan deze wedstrijd en met de daarbij behorende voorwaarden.

•    De ingezonden werken mogen geen beledigende, grove, onterende en/of strafbare elementen bevatten. Evenmin mogen de werken elementen bevatten die de privacy of rechten van derden aantasten, die aanstootgevend, vulgair of obsceen zijn. Het is verboden werken in te sturen (met elementen) die strafbaar zijn en/of die mogelijk aanzetten tot overtredingen of misdrijven, zoals bijvoorbeeld lasterlijke, hatelijke, bedreigende en (kinder)pornografische werken.

•    Plagiaat en ander misbruik zijn niet toegestaan en worden niet geaccepteerd.

•    Werken die kunnen worden aangemerkt als commerciële of wervende uiting (reclame) worden niet in behandeling genomen.

•    Medewerkers van AVROTROS zijn uitgesloten van deelname.

•    Als een deelnemer in strijd handelt met deze voorwaarden behoudt AVROTROS zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van deelname.

•    Wie zijn/haar werk inzendt ten behoeve van deelname aan deze wedstrijd, geeft daarmee automatisch aan dat hij/zij alle voorwaarden zoals hierboven beschreven accepteert.

Deel dit artikel