De spreeuw nestelt zich in natuurlijke boomholtes, maar vindt ook makkelijk nestplaatsen in de stad. Bijvoorbeeld onder dakpannen of in nestkasten.

Het verenkleed is glanzend zwart, licht gespikkeld en bevat een paarsgroene gloed. De spreeuw heeft een spitse snavel met een gele kleur tijdens het broedseizoen. Jonge spreeuwen zijn grijsbruin met een lichtkleurige keel.

Broedvogel

Spreeuwen zijn één van de meest voorkomende broedvogels in Nederland. Ze hebben vaak één legsel met vier à zes eieren. De broedduur van de spreeuw is elf tot dertien dagen. Het is geen koloniebroeder maar broedt wel graag met meerdere soortgenoten bij elkaar in de buurt. De jongen blijven negentien tot vierentwintig dagen bij de ouders. Spreeuwen lusten alles, maar insecten en insectenlarven behoren wel tot de favorieten.

Meesterlijke imitator

De spreeuw is geen schuwe vogel en hij is behoorlijk luidruchtig. De zang van de spreeuw is lang, gevarieerd en het zijn meesterlijke imitators. De vogel kan boven- en ondertonen tegelijk produceren.

Bedreigd?

De spreeuw is in grote aantallen aanwezig in Nederland, maar voor het eerst sinds de jaren 70 loopt het aantal terug. Dit komt door het verdwijnen van geschikte nestplaatsen in steden. Daarnaast overleven veel jonge vogels hun eerste jaar niet.

Spreeuwwolken

Na de broedtijd gebruiken spreeuwen gezamenlijke slaapplaatsen. Deze plekken kunnen variëren van rietvelden tot treinstations. In de loop van de herfst en winter vormen ze daar vaak enorme groepen (zwermen) om samen te overnachten. Een zwerm kan bestaan uit wel 100.000 spreeuwen. De spreeuwen vliegen vanuit kleine groepjes naar de slaapplaats. Als al deze kleine groepjes bij elkaar komen, dan vormt de groep zich tot een ware spreeuwwolk. En als ze allemaal tegelijk het luchtruim kiezen, dan lijkt de groep wel door de lucht te dansen. Het is een spectaculaire vliegshow om te zien. Deze vliegshows kun je ook zelf aanschouwen, door heel het land. 

Deel dit artikel