Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden van omroep AVROTROS.

1. Disclaimer

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Het voorgaande neemt niet weg dat deze informatie onvolledig kan zijn en/of onjuistheden bevat.

Beslissingen die gebruiker van de website maakt op basis van de aangeboden informatie – hieronder wordt ook begrepen informatie verstrekt door derden en informatie als aangetroffen op hyperlinks naar derden – zijn voor eigen rekening en risico van de gebruiker. AVROTROS sluit dan ook alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik, de beschikbaarheid van deze website en/of informatie die via deze website is verkregen.

AVROTROS is niet verantwoordelijk voor bijdragen van derden op de website, zoals deelname aan een forum, chat, het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto's en overige beeldmaterialen, geluidsmaterialen, ideeën en concepten. AVROTROS is gerechtigd deze informatie van derden onmiddellijk van haar website te verwijderen indien zij de grenzen van het betamelijke overschrijden. AVROTROS distantieert zich op voorhand van de inhoud deze berichten. 

2. Auteursrecht

De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze internetsite (inclusief players, widgets en apps), waaronder begrepen de teksten, databestanden, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, berusten bij AVROTROS of haar licentiegevers. De gebruiker mag de inhoud van deze internetsite slechts voor persoonlijk (huiselijk) gebruik en niet voor breder (al dan niet commercieel) gebruik aanwenden. Dit betekent dat al het overig gebruik niet is toegestaan, tenzij daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van AVROTROS is verkregen. Linken en verwijzen naar pagina's van deze internetsite op internet is in beginsel toegestaan, echter deze links dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen de publieke omroep content aanbiedt. Video- en audiostreams mogen bijvoorbeeld alleen worden vertoond via een link naar een omroeppagina of embedded omroepplayer. Overneming, inframing, herpublicatie, bewerking of toevoeging is niet toegestaan. Eveneens is het niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken. Gebruik van het logo van AVROTROS ten behoeve van linken of verwijzen is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan. 

De inhoud en vormgeving mag uitsluitend door middel van normaal browserbezoek worden geraadpleegd via de pagina's van AVROTROS of via de door AVROTROS aangeboden diensten zoals players, widgets en apps. Het is niet toegestaan de inhoud en/of vormgeving op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen en/of analyseren bijvoorbeeld via scripts, spiders en of bots.Dit is een uitdrukkelijk voorbehoud als bedoeld in artikel 15 Auteurswet en artikel 4 lid 3 DSM. This is a reservation of rights pursuant to Article 15 of the Dutch Copyright law and article 4(3) of Directive on Copyright in the Digital Single Market ((EU) 2019/790).

Bijdragen Gebruikers Ten aanzien van vrijwillige bijdragen (waaronder het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto's en overig beeldmateriaal, geluidsmaterialen, ideeën, etc.) die door gebruikers van de site aan AVROTROS naar aanleiding van een oproep, een verzoek of anderszins worden geleverd, gelden de navolgende voorwaarden. De gebruiker garandeert door inzending van de bijdrage over alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen auteursrechten, op de bijdrage te beschikken en vrijwaart AVROTROS voor mogelijke aanspraken van derden terzake. De gebruiker verleent AVROTROS door zijn/haar deelname het onbeperkte recht de bijdrage openbaar te maken, te bewerken en te verveelvoudigen. Uitoefening van dit recht kan plaats vinden door middel van alle mogelijke vormen van uitzending, daaronder begrepen satelliet-zenders, en/of omroepnetwerken, en/of telecommunicatienetwerken en/of enige andere thans bekende of in de toekomst te ontwikkelen technische distributiefaciliteit, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, het publiceren van de bijdrage op de internetsite en het opslaan van de bijdrage in (elektronische) databanken en andere bestanden.

3. Voorwaarden voor het plaatsen van reacties

Onderstaande voorwaarden gelden voor reacties op (help)fora, in en op de internetsite, in e-mails en op sociale netwerken die gelinkt zijn aan AVROTROS.

  • Het is niet toegestaan om beledigende, bedreigende, racistische, vulgaire of anderszins ongepaste bijdragen, naar interpretatie van de redactie, als reactie te plaatsen. 

  • Het is niet toegestaan om advertenties en/of commerciële/promotionele  reacties te plaatsen. 

  • Het is niet toegestaan om in reacties persoonlijke informatie van anderen (zoals e-mailadressen, privé-adressen en/of telefoonnummers) te plaatsen. 

  • Het is niet toegestaan reacties te plaatsen waarop auteursrechten rusten en/of waarvoor geen toestemming is gegeven om ze openbaar te maken. De gebruiker garandeert in eigen bijdragen over alle (intellectuele eigendoms-) rechten te beschikken, waaronder auteurs- en merkenrechten, en vrijwaart AVROTROS voor mogelijke aanspraken van derden. 

  • Het gebruik van aanstootgevende inlognamen, avatars en/of handtekeningen is niet toegestaan. 

  • Berichten die, naar interpretatie van de redactie, ongepast zijn, kunnen zonder waarschuwing aangepast of verwijderd worden en de gebruiker kan de mogelijkheid om reacties te plaatsen worden ontzegd. 

  • De gebruiker geeft door een reactie te plaatsen aan AVROTROS onbeperkt toestemming de bijdrage te publiceren op de internetsite en op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden. 

  • Beweringen, meningen en vertoningen die geuit worden in de bijdragen van gebruikers op de site worden op eigen titel en voor eigen rekening en risico van deze gebruikers geplaatst en zijn niet die van de redactie of AVROTROS. AVROTROS aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de bijdragen van gebruikers. 

  • Klachten met betrekking tot de werking en of de inhoud van de reacties, dienen via persoonlijke correspondentie aan de redactie te worden doorgegeven en niet op het forum zelf te worden geplaatst. 

  • Over deze voorwaarden kan niet met AVROTROS worden gecorrespondeerd. Bovendien behoudt AVROTROS zich het recht voor te allen tijde deze voorwaarden te kunnen wijzigen. 

4. Algemene spelvoorwaarden

Hieronder leest u de Algemene Spelvoorwaarden voor promotionele kansspelen en prijsvragen van AVROTROS. 

Aanbieder: Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid AVROTROS ("AVROTROS") Witte Kruislaan 55 1217 AM HILVERSUM 

Toepasselijkheid:Deze Algemene Spelvoorwaarden zijn van toepassing op ieder promotioneel kansspel en iedere prijsvraag (hierna te noemen: 'Actie'), die door AVROTROS wordt aangeboden in haar programma’s en op de website. Door deelname aan een Actie gaat de deelnemer mede akkoord met de onderstaande Algemene Spelvoorwaarden. Per Actie zal het op de website vermeld worden indien er nog aanvullende voorwaarden voor deelname gelden. Indien er voor een Actie specifieke regels worden opgesteld, zullen die regels als aanvullend dienen te worden beschouwd op dit reglement.

DeelnametermijnEen deelnemer kan deelnemen aan een Actie gedurende de actieperiode. Deze actieperiode staat bij de Actie vermeld. AVROTROS behoudt zich het recht voor de Actie vervroegd te beëindigen. Vroegtijdige beëindiging zal publiekelijk bekend worden gemaakt.

Deelname: AVROTROS gaat uit van de geldigheid van de opgegeven naam- en adresgegevens. Door deelname geeft de deelnemer toestemming tot de verwerking van de door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens. AVROTROS mag de verstrekte persoonsgegevens uitsluitend vermelden in het kader van de bekendmaking van de winnaars via alle media, waaronder begrepen radio, televisie en internet. Deelname is in beginsel alleen mogelijk, indien de deelnemer op het moment van deelname minimaal 16 jaar oud is. Is een deelnemer aan een Actie jonger dan 16 jaar, dan dient deze toestemming van zijn ouder of voogd te hebben om te mogen deelnemen aan de betreffende Actie. AVROTROS kan om een schriftelijke bevestiging van deze toestemming vragen. AVROTROS kan te allen tijde om een opgave van de geboortedatum van de deelnemer en/of om een kopie van een geldig identiteitsbewijs verzoeken. 

Wijze van deelname: Per Actie zal in het programma en/of op de website vermeld worden op welke wijze aan de Actie kan worden deelgenomen. Per Actie kan éénmaal meegespeeld worden.

Deelnamekosten:Communicatiekosten voor deelname aan een Actie zullen bij de Actie zelf vermeld worden. Aan deelname via internet zijn geen kosten verbonden. 

Prijzen:Bij iedere Actie zal worden aangegeven welke en hoeveel prijzen er te winnen zijn. Een prijs wordt door AVROTROS ter beschikking gesteld conform de status waarin deze bij het moment van terbeschikkingstelling verkeert. Voor eventuele zichtbare of onzichtbare gebreken of enige andere schade aan een prijs is AVROTROS niet aansprakelijk. Een te winnen prijs is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Een prijs is evenmin inwisselbaar voor geld, goederen en/of diensten. 

Kansspelbelasting: De eventuele verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van AVROTROS.

Bepaling van de winnaars: Voor elke Actie, verschenen in een AVROTROS programma en/of op de website, geldt dat de winnaars, afhankelijk van het soort Actie, zullen worden aangewezen door een computerprogramma dat willekeurig de winnaars trekt of door een persoon die geen direct belang heeft bij het geboden spel. In het geval van een prijsvraag wordt de winnaar aangewezen door een onafhankelijke jury. Er vindt per Actie één trekking plaats, tenzij bij een Actie anders wordt vermeld. 

Bekendmaking winnaars: De winnaars ontvangen per post, per e-mail of in uitzonderlijke gevallen per telefoon bericht van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven correspondentieadres, e-mailadres of telefoonnummer. In specifieke gevallen wordt de winnaar in het programma bekend gemaakt. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden. Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs per post aan de winnaar worden toegezonden c.q. overhandigd. Indien de winnaar de gewonnen prijs niet binnen een redelijke termijn accepteert, vervalt zijn recht op afgifte. 

Uitsluiting deelname:Medewerkers van AVROTROS zijn uitgesloten van deelname. AVROTROS behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een deelnemer uit te sluiten van deelname, in het bijzonder wanneer niet is voldaan aan de bij een Actie gestelde spelvoorwaarden. Deelnemers met een postadres buiten Nederland worden uitgesloten van deelname.

Aansprakelijkheid: AVROTROS besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van een Actie. Desondanks is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele druk-, spel-, zet- of andere van dergelijke fouten in door AVROTROS openbaar gemaakt materiaal en/of programma, van welke aard dan ook, kunnen AVROTROS niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor AVROTROS in het leven roepen. Indien de gewonnen prijs bestaat uit toegangskaarten voor concerten, festivals, films sportwedstrijden of gelijksoortige dan wel andersoortige evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.

Wijzigingen: AVROTROS behoudt zich het recht voor de Algemene Spelvoorwaarden te wijzigen. In geval van aanpassing van de Algemene Spelvoorwaarden, zal bij de nieuwe Algemene Spelvoorwaarden de ingangsdatum worden vermeld. 

Gedragscode Promotionele Kansspelen: AVROTROS handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Indien een deelnemer klachten heeft over een Actie van AVROTROS, kan de deelnemer deze schriftelijk kenbaar maken aan AVROTROS, t.a.v. afdeling Marketing & Communicatie, Postbus 2, 1200 JA Hilversum.

Gedragscode SMS Dienstverlening:AVROTROS conformeert zich aan de Gedragscode SMS Dienstverlening.