Privacy

AVROTROS

Hieronder is het Privacy Statement te lezen.

1. Privacy is belangrijk

Jouw privacy en de veiligheid van jouw gegevens vinden wij heel belangrijk. We willen transparant zijn over welke gegevens we verzamelen, waarom en hoe. We verzamelen niet meer gegevens en we bewaren ze niet langer dan nodig is. Wij spannen ons in om de gegevens vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor doeleinden zoals omschreven in dit Privacy Statement. Wij treffen de nodige veiligheidsmaatregelen om de bescherming tegen verlies, wijziging of misbruik van de gegevens zoveel mogelijk te garanderen. We respecteren jouw rechten. Op eventuele vragen of klachten willen we vlot en correct reageren. 

Voor medewerkers van AVROTROS is een apart Privacy Statement gemaakt en op intranet gezet. Voor zakelijke relaties is nadere informatie in de onderstaande punten opgenomen met daarbij gebruik van de aanduiding ‘zakelijke relaties’.

Voor het overige geldt: alle privacygevoelige informatie die mensen aan ons verstrekken (hierna te noemen: ‘de gegevens’ of ‘de persoonsgegevens’) valt onder dit Privacy Statement. 

2. AVROTROS 

AVROTROS maakt kwalitatief hoogstaande en innovatieve programma’s die voor iedereen toegankelijk zijn. Maar we doen nog veel meer. Zo organiseren we allerlei evenementen en zijn we online aanwezig met veel informatie en fora. Met onze panels peilen we feiten en meningen over tal van onderwerpen. We maken apps, zijn een levendige vereniging ook op zoek naar nieuwe leden en geven een hele reeks bladen uit.

De AVROTROS idealen zijn:

 •  Bijdragen aan een veilige en rechtvaardige samenleving

 • Stimuleren van kunst- en cultuurbeleving in Nederland

 • Samenbrengen van mensen

 • Helpen met het duiden van nieuws

 • Thuishaven voor de jeugd

Wij verzamelen veel persoonsgegevens omdat we veel verschillende dingen doen. Maar: uiteindelijk verzamelen we die gegevens niet voor onszelf of voor ‘de winst van aandeelhouders’. Wij hebben geen aandeelhouders maar wel publiek. We verzamelen al die persoonsgegevens om ons publiek zo goed mogelijk te kunnen dienen.

3. Hoe kun je ons bereiken?

AVROTROS is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Het postadres is: AVROTROS, Postbus 2, 1200 JA Hilversum. Het bezoekadres is: Witte Kruislaan 55, 1217 AM Hilversum. Voor vragen of opmerkingen over uw persoonsgegevens bij AVROTROS kunt u ons bereiken via [email protected] 

Vragen die specifiek betrekking hebben op het interne toezicht op de verwerkingen van persoonsgegevens kunnen aan onze Functionaris Gegevensbescherming worden gesteld via [email protected]

4. Soorten persoonsgegevens

Wij gebruiken de volgende categorieën van gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen: 

 • Persoonlijke gegevens, waaronder naam, geslacht, geboortedatum (leeftijd), relatiestatus;

 • Contact gegevens: adres, (mobiele) telefoon, e-mailadres;

 • Accountgegevens: profielnaam, (profiel)foto, wachtwoord;

 • Ordergegevens: lidmaatschap, nieuwsbrieven waarvoor je je hebt aangemeld, tickets, producten, betaalgegevens (bijv. bankrekeningnummer, creditcardnummer);

 • Gegevens over waar je aan meedoet: zoals deelname aan (periodieke) acties, deelname aan/bijwonen van programma, deelname aan prijsvragen, enquêtes, evenementen, geleverde bijdragen aan programma’s, websites of apps; 

 • Gebruiksgegevens: zoals apparaat type, browsertype- en taal, datum en tijd van het gebruik en IP-adres maar ook klikgedrag (cookies) en gebruikte zoekwoorden;

 • Gegevens over interesses of voorkeuren.

Het is niet zo dat we altijd alle gegevens van jou gebruiken. Vaak is het beperkt tot een aantal van bovengenoemde soorten gegevens. Welke gegevens we gebruiken, hangt af van het doel waarvoor we de gegevens verwerken. Dat lees je hieronder onder “Doeleinden voor de verwerking”. Soms combineren we bovenstaande gegevens om persoonlijke profielen van je op te bouwen o.a. zodat we jou gerichter kunnen benaderen met content, aanbiedingen of acties. Meer informatie hierover kun je hieronder vinden onder “Profielen”.

Over het verwerken van bijzondere persoonsgegevens: zie punt 14 in het onderstaande. 

5. Hoe verkrijgen wij gegevens

Meestal verkrijgen wij gegevens door deze van je te vragen. De keuze is dus aan jou of je gegevens aan ons wilt verstrekken of niet. Denk aan de gegevens die je kan invullen op onze websites of apps. Voor sommige (aanvullende) diensten is het verplicht bepaalde gegevens te verstrekken voordat je van deze diensten gebruik kunt maken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan jouw naam en e-mailadres bij het registreren van een account. Bij de invoer van persoonsgegevens geven we aan welke gegevens tenminste noodzakelijk zijn en welke niet. Die laatste gegevens hoef je dus ook niet te verstrekken als je dat niet wilt. 

Voor personen die jonger zijn dan 16 jaar geldt dat zij alleen met toestemming van hun ouders of hun wettelijke vertegenwoordigers persoonsgegevens mogen verstrekken. Wij zullen ons best doen om te controleren of je ouders of wettelijke vertegenwoordigers echt toestemming hebben gegeven.

Daarnaast zijn er ook gegevens die we automatisch verkrijgen. Bijvoorbeeld de gedetailleerde (technische) gegevens over de apparaten die je gebruikt. Deze gegevens worden door ons verkregen via cookies en soortgelijke technieken. Hier lees je meer over onder “Cookies” en “Profielen”.

6. Doeleinden voor de verwerking

Jouw persoonlijke gegevens kunnen wij voor verschillende doelen gebruiken:

 • AVROTROS maakt veel verschillende producten en diensten. Denk aan radio- en tv-programma's, websites, apps en bladen. Om de inhoud daarvoor te bedenken, te ontwikkelen en te optimaliseren kijken we naar de reacties van de gebruikers van die producten en diensten.

 • Ook bij de technische innovatie en beveiliging speelt het gedrag van gebruikers - en het afstemmen op hun wensen - een belangrijke rol.

 • Een stap verder gaat het bieden van de gelegenheid om informatie te kunnen plaatsen en uitwisselen via een deel van onze websites en apps. Als websites of apps deze mogelijkheid bieden, ook om contact te zoeken met andere gebruikers van de betreffende dienst;

 • Het functioneren van AVROTROS als vereniging: het werven en binden van leden die invloed kunnen uitoefenen op het beleid en abonnees die een programmablad in de bus krijgen;

 • Het toesturen van aanbiedingen, je op de hoogte houden van omroepactiviteiten en beantwoorden van jouw vragen. Ook het benaderen met de vraag of je mee wilt doen, zoals deelname aan een programma van AVROTROS, bijvoorbeeld als deelnemer, kandidaat of publiek, deelname aan prijsvragen. Het op jouw interesse afstemmen van wat je je sturen en waar we je mee benaderen. Lees hier meer over onder “Profielen”;

 • Het verzorgen van een door jou geplaatste bestelling met betrekking tot lidmaatschappen, tickets, producten en diensten, waaronder nieuwsbrieven waarvoor jij je hebt aangemeld;

 • Het verwerken van sollicitaties;

 • Om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving. 

In het samenwerken met onze zakelijkerelaties verwerken we persoonsgegevens – bijvoorbeeld van de contactpersonen - ook voor de volgende doelen:

 • ICT: inkoop producten en diensten en ondersteuning, beheer en beveiliging van IT- middelen;

 • Financiën: voeren van een deugdelijke financiële administratie en betalen en ontvangen;

 • TV, radio, online en bladen: uitwisselen van gegevens van door ons in het kader van de productie van content ingeschakelde opdrachtnemers;

 • Huisvesting: beheer en beveiliging gebouw en terrein en facilitaire dienstverlening;

 • Juridische zaken: adviseren over juridische en (media)beleid onderwerpen, problemen oplossen door onderhandelen of procederen en onderhandelen, opstellen en beheren van overeenkomsten voor verlenen opdrachten en leveren producten of diensten

We zullen jouw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan die hierboven staan beschreven tenzij het andere doeleinde verenigbaar is met het oorspronkelijke verzameldoel.

7. Grondslagen voor verwerking

We verwerken gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Bijvoorbeeld omdat de verwerking noodzakelijk is om onze diensten te kunnen leveren.

Daarnaast kunnen we gegevens verwerken omdat dit moet op grond van een wettelijke plicht. Zo is er wetgeving die ons verplicht om gegevens een bepaalde tijd te bewaren. Bijvoorbeeld voor betalingsgegevens verplicht de Algemene Wet inzake Rijksbelasting ons deze 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

Het kan ook zo zijn dat we gegevens verwerken omdat we hier zelf een gerechtvaardigd belang bij hebben, bijvoorbeeld bedrijfsbelangen. In dat geval zullen we altijd een gedegen afweging maken of dit belang groter is dan jouw privacybelang. 

Tot slot kunnen we gegevens verwerken op basis van jouw toestemming, bijvoorbeeld wanneer we je een nieuwsbrief toezenden. Als daarvoor toestemming nodig is informeren we je en vragen we je toestemming bij het aanmaken van een account. Ook informeren en vragen we je toestemming voordat we cookies plaatsen en uitlezen waarvoor die toestemming nodig is.

8. Bewaren

We bewaren de persoonsgegevens niet langer dan nodig is. De gebruikelijke termijn is maximaal twee jaar na een eenmalige activiteit als kopen van goederen of diensten, afhandeling klachten en administratie van gasten bij events zonder opnamen. Bij langer durende relaties als een lidmaatschap, abonnement of nieuwsbrief is de gebruikelijke termijn twee jaar na het einde van die relatie. Dit doen we zodat je bij her-activatie eenvoudig verder gebruik kunt maken van onze diensten. Ben je na die twee jaar nog inactief, dan zullen we de jou identificerende gegevens verwijderen en jouw transactie en interactie gegevens anonimiseren.

Uitzondering op de gebruikelijke termijn vormen wettelijke verplichtingen, waaronder die om financieel/administratieve gegevens 10 jaar te bewaren. 

9. Categorieën ontvangers en doorgeven naar buiten de EU

We geven persoonsgegevens door aan interne en externe ontvangers. 

 • Reacties op en informatie bestemd voor programma’s geven we intern door aan de makers en de leidinggevenden die verantwoordelijke zijn voor de programma’s. Hetzelfde geldt voor Online en de bladen. Doorgeven intern en daarna ook extern is aan de orde bij het lid of abonnee worden en bij het afnemen van andere goederen of diensten door individuele personen of groepen. De uitgeverijen van de verschillende bladen en de aanbieders van postverzending en de banken zijn de externe ontvangers hierbij. 

 • Bij zakelijkerelaties is ook sprake van een combinatie van intern en extern doorgeven. Het maken en uitvoeren van overeenkomsten met allerlei leveranciers en afnemers vergt zowel interne informatie-uitwisseling als het extern delen van gegevens met deze zakelijke ontvangers.

 • Een andere vorm van doorgeven naar externe ontvangers is het communiceren naar grote groepen; het uitzenden. Daarbij maken we gebruik van applicaties en platforms van derden die wij gebruiken om te communiceren met het publiek dat daarvan kennis wil nemen. 

 • Tot slot het leveren van informatie aan instanties als NPO, het Commissariaat voor de Media, de rechter en overheidsinstellingen. Zij kunnen ons op grond van de wet opdracht geven om informatie te verstrekken. Bijvoorbeeld het aanleveren gegevens uit de ledenadministratie voor de ledentelling. 

We bewaren gegevens deels binnen het eigen gebouw en deels middels doorgifte binnen Nederland of binnen de EU. Die doorgifte betreft professionele derden die wij als dienstverlener/ verwerker inschakelen. Het komt maar een enkele keer voor dat wij persoonsgegevens delen met een derde buiten de EU. Dat doen we alleen als is voldaan aan de eisen die daarvoor gelden. Dat kan zijn omdat deze derde is gevestigd op een plaats met een passend beschermingsniveau volgens de Europese Commissie. Of als van een door deze Commissie goedgekeurd alternatief op de juiste wijze gebruik is gemaakt. In de praktijk is het belangrijkste alternatief het gebruiken van de door de Europese Commissie op 4 juni 2021 vastgestelde SCC’s (standaardcontractbepalingen). AVROTROS heeft deze bepalingen in september 2021 geïntegreerd in de standaard overeenkomsten die met andere partijen gesloten worden. Die overeenkomsten regelen ook de eventuele doorgifte van verwerkers aan subverwerkers.

10. Cookies

Onze websites en apps gebruiken cookies en andere soortgelijke technieken. Cookies zijn kleine bestanden waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien wanneer en bij welke onderwerpen, programma’s etc. je ons bezoekt. In onze cookie-verklaring kun je hier meer over lezen. Deze verklaring kun je hier vinden.

11. Beveiliging

Wij nemen, rekening houdend met de stand van de techniek, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval AVROTROS gebruik maakt van diensten van derde partijen, worden met deze partijen afspraken gemaakt over beveiligingsmaatregelen die minimaal van hetzelfde niveau zijn.

12. Profielen

Wij verzamelen, analyseren en combineren(persoons)gegevens uit onze content, websites, apps en andere databestanden. Na het verkrijgen van de gegevens worden daarop analyses uitgevoerd met als resultaat dat we bepaalde (intensiteit- en interesse-) categorieën in jouw profiel aan je toebedelen.

Het doel hiervan is om meer binding te creëren met mensen die (potentieel) geïnteresseerd zijn in ons en/of in onze content, thema’s, producten of diensten. Het belang van profileren is zowel voor jou als voor ons dat wat we bieden en wat en hoe we daarover communiceren, beter aansluit bij jouw interesses.

Voor het opbouwen van de profielen kunnen in theorie alle gegevens meegenomen worden die genoemd staan in “Soorten persoonsgegevens”. Gewoonlijk gebruiken we de volgende gegevens: adres, woonplaats, contactmomenten, wijze van contact en de content, thema’s, producten en/of diensten waarvoor contact plaatsvond. Bij het opbouwen van profielen maken we geen gebruik van bijzondere persoonsgegevens.

Profileren kan effect hebben op jouw privacy. Bijvoorbeeld als op basis van onjuiste of verouderde gegevens verkeerde (interesse-)categorieën aan jou worden gekoppeld. Mocht je van mening zijn dat dit het geval is of wil jij een of meer van je rechten uitoefenen, neem dan contact op met [email protected]. Zie voor meer informatie hierover “Jouw rechten”.

13. Leden en bladen

Deels in aanvulling op en deels in afwijking van dit Privacy Statement geldt voor onze bladen en ledenadministratie het volgende.AVROTROS werkt samen met twee uitgevers, Bindinc en HMC,  (waar wij (mede) oprichter en eigenaar van zijn) voor onze ledenadministratie en een deel van de bladen, en de bijbehorende websites en apps. Daarbij en daartoe verzamelen en verwerken wij samen met deze uitgeverijen persoonsgegevens. 

De bladen Muze en Uit en Thuis geeft AVROTROS in eigen beheer uit.Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens voor de ledenadministratie en voor de Avrobode, AVRO Televizier, en TV Film kun je hier vinden:

Meer informatie over de samenwerking met HMC bij het verwerken van persoonsgegevens voor de ledenadministratie en voor TrosKompas, RADAR+ en de TV Krant  is hier te vinden: 

14. Programma’s (en andere content) en panels

Deels in aanvulling op en deels in afwijking van dit Privacy Statement geldt voor onze programma’s, andere content en panels het volgende. Met onze programma’s verspreiden we informatie, meningen en ideeën. Dat doen we op basis van de vrijheid van meningsuiting. Privacy en vrijheid van meningsuiting zijn allebei grondrechten. Die twee grondrechten zijn in de Nederlandse Uitvoeringswet (die hoort bij de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming) met elkaar in balans gebracht. De AVG en de Uitvoeringswet AVG zijn allebei maar voor een deel van toepassing op persoonsgegevens die worden verzameld voor ‘journalistieke’ doeleinden. Journalistiek is een begrip dat ruim uitgelegd moet worden. Het omvat al onze programma’s. Met ‘programma’s’ bedoelen we niet alleen radio en tv maar ook andere vormen waarmee we onze taak op basis van de Mediawet uitvoeren. Denk aan online en gedrukte informatie.  Op onze programma’s is de (U)AVG maar beperkt van toepassing. Bepalingen met de achterliggende principes zijn wel van toepassing. Zo zijn veiligheid en zorgvuldigheid ook vereist bij het werken met persoonsgegevens voor programma’s. En daar houden we ons natuurlijk aan. Bij al onze programma’s nemen wij de toepasselijke bepalingen in acht. 

Bij het maken van onze programma’s en het maken van content voor o.a. online en print en bij de panels en in de fora verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens daar waar dat noodzakelijk is voor het journalistieke doel. Meer over het panel van Radar kun je hier lezen, en over het panel van EenVandaag is hier meer informatie opgenomen.

15. Sollicitaties

Bij werving- en selectieprocedures verwerken wij de persoonsgegevens van sollicitanten. Wij vinden het belangrijk om het vertrouwen dat wij zorgvuldig omgaan met jouw sollicitatie, elke dag weer waar te maken.

Bij het behandelen van jouw sollicitatie verwerken we vanzelfsprekend de gegevens die jij ons bij jouw sollicitatie verstrekt. Denk bijvoorbeeld aan NAW-gegevens, contactgegevens, geslacht, geboortedatum, opleiding, gevolgde cursussen, stages en arbeidsgeschiedenis. Soms krijgen we ook een foto (bijvoorbeeld als onderdeel van een CV).  Een foto hoeft beslist niet; het niet meesturen heeft geen enkele negatieve consequentie. Daarnaast kunnen er persoonsgegevens worden verkregen van referenties en/of opleidingsinstituten die je noemt in je sollicitatie. Bij interne sollicitaties kan tevens gebruik worden gemaakt van reeds binnen AVROTROS beschikbare persoonsgegevens.

Als dat bij een bepaalde vacature aan de orde is kunnen ook nog de volgende gegevens verwerkt worden. Voor sommige functies wordt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) gevraagd. Die moet je dan zelf aanvragen. Ook komt het voor dat een assessment deel uit maakt van het selectieproces. In dat geval wordt aan degenen die dit assessment zullen uitvoeren, die persoonsgegevens verstrekt die noodzakelijk zijn met het oog op het assessment. In de derde plaats kan online screening ook onderdeel zijn van het selectieproces indien er sprake is van voor de functievervulling relevante informatie op social media-accounts die gerelateerd zijn aan professionele doelen.

De persoonsgegevens worden door ons bewaard tot vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Als we je dat vragen en je hiervoor toestemming geeft, worden de gegevens tot twaalf maanden na beëindiging van de sollicitatieprocedure bewaard. Gedurende deze periode kunnen jouw persoonsgegevens gebruikt worden om te kijken of je mogelijk in aanmerking komt voor een andere functie dan de functie waarvoor je eerder hebt gesolliciteerd. Kom je in dienst bij AVROTROS, dan worden jouw gegevens onderdeel van je personeelsdossier.

Vragen en opmerkingen over de sollicitatieprocedure kun je stellen via: [email protected]. Voor vragen of opmerkingen over het verwerken van persoonsgegevens en het interne toezicht daarop: zie de (mail)adressen hierboven in punt 3 van dit privacy statement.

16. Jouw rechten

Tenzij er sprake is van verwerking van persoonsgegevens voor uitsluitend journalistieke doeleinden (zie hierboven), heb je op grond van de AVG een aantal rechten:

 • uitleg krijgen over welke categorieën van persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;

 • inzage in jouw eigen persoonsgegevens die we van je hebben;

 • het laten corrigeren van feitelijke fouten of onjuistheden;

 • het laten verwijderen van niet meer noodzakelijke persoonsgegevens;

 • het verplaatsen van jouw gegevens;

 • het intrekken van je gegeven toestemming;

 • bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden;

Ook heb je recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.Als je vragen hebt of van een van deze rechten gebruik wilt maken, kun je contact met ons opnemen via [email protected]. Zie voor de overige contactgegevens het begin van dit Privacy Statement.

17. Wijzigingen van dit Privacy Statement

Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen. We raden je daarom aan om regelmatig deze verklaring op wijzigingen te controleren. Als we inhoudelijke wijzigingen aanbrengen, zullen we je daarvan altijd persoonlijk op de hoogte stellen. Bijvoorbeeld door middel van een melding als je onze websites bezoekt of onze apps gebruikt, via e-mail of doordat we opnieuw jouw toestemming vragen.

Versie 08-05-2024